Το πρόγραμμα AQUAMAN ολοκληρώθηκε επιτυχώς το Φεβρουάριο 2017  Τελική Έκθεση

Παραδοτέα ΠΕ1

 1. Έκθεση "Ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης ξηρασίας για την Περιφέρεια Κρήτης" με κύριο υπεύθυνο το TUC (pdf)
 2. Έκθεση "Επιπτώσεις κλιματικών αλλαγών στη διαχείριση υδατικών πόρων της Κρήτης" με κύριο υπεύθυνο το TUC (pdf)
 3. Έκθεση "Πρόγραμμα Μέτρων για την αντιμετώπιση ξηρασίας για την Περιφέρεια Κρήτης" με κύριο υπεύθυνο το TUC σε συνεργασία με OAK, TEI και NIVA (pdf)

Παραδοτέα ΠΕ2

 1. Έκθεση "Πολυ-κριτηριακοί στόχοι του προγράμματος μέτρων για τις 4 λεκάνες μελέτης" με κύριο υπεύθυνο το TEI σε συνεργασία με OAK (pdf)
 2. Έκθεση "Μελέτη SWOT και ανάλυση κόστους-οφέλους για κάθε μέτρο" με κύριο υπεύθυνο το TEI (Μελέτη SWOT) σε συνεργασία με OAK (ανάλυση κόστους-οφέλους) (pdf)
 3. Έκθεση "Πρόγραμμα μέτρων με προτεραιότητες για τις 4 λεκάνες" με κύριο υπεύθυνο το OAK σε συνεργασία με TEI, TUC και NIVA (pdf)

Παραδοτέα ΠΕ3

 1. Έκθεση "Χαρτογράφηση των διαφορετικών απόψεων και αξιών και ταυτοποίηση των αντικρουόμενων στόχων" με κύριο υπεύθυνο το TUC σε συνεργασία με OAK και NIVA (pdf)
 2. Έκθεση "Μεθοδολογία δημιουργίας πολυ-κριτηριακών στόχων με την συμβολή των κοινωνικών εταίρων και προτεραιοτήτων στα Πρόγραμμα μέτρων " με κύριο υπεύθυνο το TUC σε συνεργασία με OAK, TEI και NIVA (pdf)
 3. Έκθεση "Σύγκριση των διαφορών και ομοιοτήτων στις προκλήσεις της διακυβέρνησης και της ιεράρχησης των μέτρων στη Νορβηγική περιοχή του Glomma και την Ελληνική περιφέρεια της Κρήτης" με κύριο υπεύθυνο το TUC σε συνεργασία με OAK, TEI και NIVA (pdf)

Παραδοτέα ΠΕ4

 1. Έκθεση διοικητικών δράσεων με κύριο υπεύθυνο το TUC σε συνεργασία με OAK, TEI και NIVA (pdf)
 2. Έκθεση οικονομικών δράσεων με κύριο υπεύθυνο το TUC σε συνεργασία με OAK, TEI και NIVA (pdf)
 3. Έκθεση δημοσιότητας έργου (ημερίδα ενημέρωσης για την προσαρμογή στις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, παρουσίαση επιστημονικών αποτελεσμάτων σε συνέδριο, δημιουργία ιστοσελίδας έργου) με κύριο υπεύθυνο το TUC σε συνεργασία με OAK, TEI και NIVA (pdf)